На 23 декември 2011 година се отвори новиот современ кабинет за реализација на практична настава по стручните предмети при ССОУ Моша Пијаде, општина Јегуновце. На отворањето на кабинетот присуствуваа извршниот директор на НДЦ Скопје- Сашо Стојковски, директорот на ССОУ.