Во ноември 2018 година, училишен психолог Светлана Аспровска Тодоровиќ со учениците од втора година спроведе активности во рамките на месечната тема Конфликти, како дел од секцијата Јас и другите.

За реализација на оваа активност, учениците користеа разни заеднички материјали за изработка на постер со пораки против насилство и булинг.

Целите на оваа активност се: соработка во група со хетерогена етничка структура, конструктивна комуникација, сензибилизирање на учениците за почитување на јазичните, верските и културните разлики, oспособувањена учениците за индивидуални, конструктивни разрешувања на конфликти.