Првите четири работилници од Модулот А со две групи на наставници беа успешно завршени. Темите кои беа обработени беа: Предизвици на интеркултурното образование; Интеркултурни воспитно-образовни приоди; Надминување на стереотипите и предрасудите во училишните средини и Комуникацијата како важен дел од интеркултурното образование.