НДЦ Скопе ги заокружи online работилниците за темата „Приоди за успешни интеркултурни активности“, со сите осум групи на учесцници на обука за интеркултурно образование.
Им се заблагодаруваме на сите учесници за нивната соработка и придонесот во работилницата!