Нансен модел за интеркултурно образование ја продолжува својата успешна приказна во повеќе основни и средни училишта и во учебната 2019/2020 година, преку разновидни воннаставни активности.

Содржински богати воннаставни активности овозможуваат: развивање на нови вештини, збогатување и стекнување на нови знаења, градење на самодовербата како и промовирање на комуникацијата, социјализацијата, дијалогот, толеранцијата и надминувањето на стереотипите и предрасудите, како кај учениците, така и кај наставниците и родителите.

Во годишните програми на 30 различни секции, како програмска компонента на Нансен модел за интеркултурно образование ќе бидат понудени мноштво на теми, преку кои истовремено ќе се градат и линковите помеѓу вонанставните и наставните содржини, збогатувајќи ги притоа знаењата, искуствата и интересите на учениците.