Во текот на октомври. 2018 година, наставниците Шпетиме Даци и Билјана Миновска заедно со учениците од петто одделение реализираа воннаставни воведни активности  преку кои ги запознаа учениците со Нансен моделот.

Активностите беа придружени со разни воведни игри, чија цел беше учениците да се запознаат и да соработуваат за време на нивната реализација. Учениците покажаа интерес и подготвеност да учествуваат во активностите.