На 3 март, 2015 год, започна имплементацијата на интегрираните воннаставни активности според Нансен моделот за интегрирано образование во рамките на ОУ „Никола Карев“ во с. Саждево, Крушево. Наставниците вклучени во проектот Нансен модел за интегрирано образование г-ѓа Теодора Ѓорѓиеска и г-дин Исниша Салиоски  ја имплементираа  воведната воннаставна активност со учениците вклучени во  проектот во рамките на соодветните училишта.