На 14 и 15.02.2022 се одржа првата работилица од новиот циклус на обуки од Модул Б за две групи на наставници. Проф. д-р Елена Ачковска Лешковска одржа предавање на тема „Создавање и негување на безбедна училишна средина“. Обуките од Модул Б може да ги следат наставници и стручни соработници кои претходно го имаат поминато циклусот на обуки од Модул А.