На 22 октомври 2014, петтата група на учесници започна со напредното ниво на oбука за интегрирано образованите. Петтата група успешно го заврши основното ниво на обуката и продолжува со развивање на своите вештини и компетенции во областа на интегрираното образование во рамките на Тренинг центарот при НДЦ Скопје.