(10.06.2011) На 10.06.2011. е оддржана преставата  “Ах, тоа училиште”како завршен продукт на драмската секција при ИДСУ.

Претставата ја подготвија одговорните професори за драмската секција, а успешно ја реализираа сите ученици во прва година. Истата ја проследија родителите, професорите од матичното училиште, како и директорот на ССОУ Моша Пијаде – Перо Глигоров.