Во текот на октомври. 2018, наставниците Светлана Кочовска и Афердита Амедовска заедно со учениците од трето одделение спроведоа активности во рамки на месечната тема “Здраво живееме, здраво се храниме” од Еко Секцијата на Годишната програма за интеркултурни воннаставни активности.

За реализација на дневните активности Витамини и Пирамида на исхрана, учениците дискутираа за витамините, нивните видови и нивното значење за здравјето на луѓето. Тие изработија 3D форми на овошје и зеленчук, како и постер со пирамидата на исхрана.

Неколку од целите на овие активности се запознавање со важноста на здравиот начин на исхрана во секојдневниот живот, како и со значењето на квалитетната прехрана за правилен раст и развој, поттикнување на меѓусебна успешна групна и тандемска работа, поттикнување на детската креативност и оригиналност како и негување  на позитивна социо-емоционална клима во групата.