Во февруари 2019. година, наставниците Јагодa Митева и Кемал Алицов со учениците од второ одделение реализираа активности во рамки на месечната тема “Железнички сообраќај” од Сообраќајната секција на Годишната програма за воннаставни интеркултурни активности.

Активноста започна со игри преку кои учениците ја импровизираа железничката станица и процесoт на патување. Потоа, учениците поделени во групи изработија неколку изработки во врска со темата.

Цели на активноста се: оспособување на децата за безбедно однесување во железничкиот сообраќај, проширување на знаењата на учениците за професиите коишто се вклучени во железничкиот сообраќај, усвојување на културно- социјалните фрази неопходни за правилно и културно однесување при користење на железничкиот сообраќај како и препознавање на сообраќајни знаци коишто се претпоставка за безбеден и сигурен железнички сообраќај.