Во текот февруари 2019., наставниците Александра Ќирова и Мимоза Беџети заедно со учениците од трето одделение спроведоа активности во рамки на месечната тема “Зимска облека” од Еко Секцијата на Годишната програма за интеркултурни воннаставни активности.

За реализација на дневните активности: Волна и Памук, учениците играа различни игри со цел да се запознаат со дневните теми. Тие дискутираа за материјалите од кои се прави зимската облека и нивните карактеристики и со истите изработија неколку изработки во облик на облека.

Целите на овие активности се: откривање на улогата и значењето на различни видови текстилни материјали во зимски услови, сензибилизирање на учениците за откривање на специфичностите на различни видови материјали, оспособување на учениците за креативна употреба на волна и памук, негување на позитивна социо-емоционална клима во групата како и развивање на одговорен и активен однос кон групните задачи.