Me sukses u realizuan katër punëtoritë e para nga Moduli A me dy grupe të mësimdhënësve. Temat të cilat u trajtuan ishin: Sfidat e edukimit interkulturor; Qasjet edukativo-arsimore interkulturore; Tejkalimi i stereotipeve dhe paragjykimeve në mjediset shkollore дhe Komunikimi si pjesë e rëndësishme arsimit interkuturor.