Më 15 dhjetor 2017, tandemi i mësueseve Lençe Angelkoska dhe Afrime Durmishi aktivitetet hyrëse jashtëmësimore sipas modelit Nansen për arsimim ndërkulturor me nxënësit e përfshirë në projekt. Qëllimi i aktivitetit ishte njohja e ndërsjellë e nxënësve dhe të krijimi i një ambienti pozitiv brenda klasës. Kjo u arrit përmes aktiviteteve të ndryshme zbavitëse dhe lojërave të realizuara nga mësimdhënësit duke përdorur bashkëpunimin në tandem dhe qasjen dygjuhësore.