Më 22 dhe 28 nëntor, 2013, ekipi për edukim, trajnim dhe zhvillim pranë QDN Shkup përgaditi dhe realizoi aktivitete të veçanta përgaditore jashtëmësimore sipas modelit Nansen për arsimim të integruar. Arsimtaret të cilat do të jenë përgjegjëse për realizimin e mëtutjeshëm të programeve për aktivitete të integruara jashtëmësimore gjitashtu ishin prezente në aktivitetet. Këto aktivitete janë pjesë përbërëse e fazës përgaditore për modelin Nansen për arsimim të integruar në shkollat e reja.

Nxënësit me kënaqësi të madhe moren pjesë në aktivitetet të cilat u realizuan në një atmosferë tejet pozitive.

.