Më 27 maj 2019, mësimdhënësit Natasha Zabrçanec dhe Darko Taleski bashkë me nxënësit e klasës së gjashtë realizuan aktivitetin “Portret” në kuadër të temës “Fotografia” nga sekcioni i Artit i Programit vjetor për aktivitete jashtëmësimore interkulturore.

Nxënësit ishin të ndarë në çifte, tandemi i mësimdhënësve secilit grup i dha vizatim me nje emocion të caktuar. Secili nxënës vizaton portretin e shokut me emocionin e dhënë në fletë.

Në fund të aktivitetit, me qëllim të shënimit të përfundimit të suksesshëm të vitit shkollor, nxënësve iu ndanë diploma për pjesëmarrjen në aktivitetet e modelit Nansen për arsim interkulturor.

QDN Shkup ju dëshiron verë të lumtur dhe zbavitëse!