Ligjëratë me ekspert ndërkombëtar dhe ndarja e çertifikatave për nivelin e avancuar të trajnimeve

Më 21 shkurt, 2019, QDN Shkup organizoi ligjëratë me ekspert ndërkombëtar nga fusha e arsimit interkulturor, si pjesë e nivelit të avancuar të trajnimeve për modelin Nansen për arsim interkulturor.  Profesori Steinar Bryn nga Akademia Nansen e Lilehamer-it,  Norvegji, i cili është pjesë e ekipit ndërkombëtar të trajnuesve në kuadër të Qendrës për trajnime, ligjeroi rreth temës   “10 këshilla nga mësimdhënësi për mësimdhënës“. Njëherit, grupet 19, 20, dhe 21 nga Qendra për Trajnim e QDN Shkup fituan çertifikatat për përfundimin e nivelit të avancuar të trajnimit.

Sasho Stojkovski, drejtor ekzekutiv i QDN Shkup, shprehu kënaqësinë për punën e mësimdhënësve, mënyrën e zbatimit dhe rezultatet e arritura nga realizimi i aktiviteteve ndërkulturore. Safet Neziri, këshilltar shtetëror për politika arsimore pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, theksoi nevojën dhe rëndësinë e edukimit interkulturor dhe rolin e këtij lloji të trajnimeve në përforcimin e kompetencave dhe aftësive interkulturore tek mësimdhënësit në arsimin fillor dhe të mesëm në Republikën e Maqedonisë.

Për më shumë fotografi nga kjo ngjarje vizitoni Foto galerinë

Punëtoria e tretë e nivelit të avancuar me ekspert lokal

Më 14, 15 dhe 19 shkurt, 2018, me grupet 22, 23 dhe 24, e nivelit të avancuar të trajnimeve të Modelit Nansen për arsim interkulturor, në hapësirat e Qendrës për trajnim të QDN Shkup, u realizua punëtoria e tretë nga ana e prof. dr. Elena Açkovska-Leshkovska, nga Instituti i Psikologjisë pranë Univerzitetit Shën Kirili dhe Metodi, Shkup. Tema e punëtorisë së realizuar ishte: “Mjedis i sigurtë socio-emocional në shkollë”, e cila u shoqërua me aktivitete dhe diskutime të ndryshme me çka edhe mësimdhënësit patën mundësi të ndajnë përvojat e tyre.

Trajnim 28-31 Janar, 2019 – grupet 22, 23, 24

Në fund të muajit Janar 2019, në Qendrën për Trajnim të QDN Shkup u realizua punëtoria e dytë për grupet 22, 23 dhe 24, të nivelit të avancuar të trajnimeve të Modelit Nansen për arsim interkulturor. Tema e punëtorisë së rradhës ishte e shoqëruar me aktvitete dhe diskutime rreth temës “Qasje e paanshme në shkollat e integruara”. Gjatë kësaj punëtorie trajnuesit dhe mësimdhënësit aplikuan veçoritë kryesore të trajnimeve të nivelit të avancuar, si:

 • Mënyrë interaktive e punës
 • Qasje dygjuhësore
 • Punë në grupe të vogla
 • Diskutime grupore
 • Mësim nëpërmjet zgjedhjes së problemeve
 • Interpretim i roleve

Trajnim 21-25 January, 2019 grupet 19, 20, 21

Nga 21 deri më 25 Janar, 2019, në Qendrën për trajnim të QDN Shkup u realizua punëtoria e pestë e nivelit të avancuar të trajnimeve të Modelit Nansen për arsim interkulturor për grupet 19, 20 dhe 21 të po të njëjtit nivel. Tema e punëtorisë së pestë ishte: “Qasjet interkulturore në procesin arsimor”, dhe u realizua nga ana e prof. dr. Suzana Miovska Spaseva, nga Instituti i Pedagogjisë pranë Universitetit Shën Kirili dhe Metodi, Shkup. Gjatë kësaj punëtorie mësimdhënësit patën rastin të jenë pjesë e aktiviteteve të ndryshme dhe të ndajnë mendime në lidhje me qasjet interkulturore në procesin arsimor.

Trajnim 10-17 Dhjetor 2018, grupet 22, 23, 24

Nga 10 deri më 17 Dhjetor 2018, Qendra për trajnim pranë QDN Shkup mirëpriti pjesëmarrësit e grupeve 22, 23 dhe 24 të nivelit të avancuar të trajnimeve të Modelit Nansen për arsim interkulturor. Në këto grupe u përfshinë mësimdhënës nga shkollat:

sh.f. Kërste Petkov Misirkov- Radovish, sh.f. Goce Dellçev – Manastir, sh.f. Penestia – Dibër, sh.f. Toli Zordumis – Kumanovë, sh.m.k. Gostivar – Gostivar.

Tema e punëtorisë së parë të realizuar ishte: “Ndërtimi i mjedisit interkulturor shkollor”, gjatë të cilit mësimdhënësit dhe trajnuesit patën mundësi që së bashku t’i përmbushin edhe disa nga qëllimet kryesore të trajnimeve të nivelit të avancuar.

Qëllimet e trajnimeve të nivelit të avancuar janë:

 • Njohja me konceptin dhe idenë për arsim interkulturor si dhe veçoritë dhe karakteristikat e tij;
 • Senziblizimi për respektimin e dallimeve në shoqërinë më të gjërë;
 • Përkrahja e bashkëpunimit konstruktiv dhe inteakcionit mes kuadrit mësimdhënës si dhe mes institucioneve arsimore nga komunat e ndryshme të R.M;
 • Aftësimi për vlerësim kualitativ të përmbajtjeve në literaturën mësimore;
 • Njohja me shembuj dhe eksperienca pozitive për implementim të suksesshëm të arsimimit interkulturor;
 • Zhvillimi i idesë për arsimim interkulturor në kontekstin shoqëror të Maqedonisë;
 • Krijimi i standardeve për evaluimin e aktiviteteve të ndryshme interkulturore

Trajnim 4-11 Dhjetor 2018, grupet 19, 20, 21

Në periudhën prej 4 deri më 11 Dhjetor, 2018, grupet 19, 20 dhe 21, të nivelit të avancuar të trajnimeve të Modelit Nansen për arsim interkulturor, në hapësirat e Qendrës për trajnim të QDN Shkup, u realizua punëtoria e katërt nga ana e prof. dr. Elena Açkovska-Leshkoska, nga Instituti i Psikologjisë pranë Univerzitetit Shën Kirili dhe Metodi, Shkup. Tema e punëtorisë së realizuar ishte: “Mjedis i sigurtë socio-emocional në shkollë”, e cila u shoqërua me aktivitete dhe diskutime të ndryshme me çka edhe mësimdhënësit patën mundësi të ndajnë përvojat e tyre.

Mësimdhënësit dhe drejtorët e Nansen model shkollave në vizitë studimore në Irlandën Veriore

Gjatë periudhës 20-23 nëntor, 2018, delegacioni i përbërë nga përfaqësues të QDN Shkup, mësimdhënës dhe drejtorë nga Nansen model shkollat, morrën pjesë në vizitë studimore në Belfast të Irlandës Veriore. Delegacioni u mirëprit nga stafi i Këshilli për arsim të integruar i Irlandës Veriore (KAIIV) ndoqi prezentimin e organizuar nga znj. Pula Mekëlluejn e cila prezantoi historinë dhe zhvillimin e arsimimit të integruar në Irlandën Veriore. Gjatë vizitës, delegacioni vizitoi Shkollën Fillore të Integruar “Forge” ku u mirëpritën nga drejtori i shkollës, z. Neville Uatson dhe stafi i shkollës. Grupi gjithashtu vizitoi Shkollën Fillore të Integruar “Millennium” ku drejtori i shkollës z. Barry Corrigan mbajti prezantim dhe së bashku realizuan vizitë të objekteve të shkollës. Mësimdhënësit dhe drejtorët e Nansen model shkollave kishin një mundësi të shkëlqyeshme për t’u njohur nga afër me punën e shkollave të intergruara në Irlandën Veriore dhe me përpjekjet që janë bërë për të avancuar punën e shkollave ndër vite.

Si pjesë e vizitës në Belfast, drejtori ekzekutiv i QDN Shkup, z. Sasho Stojkovski mbajti prezantim  në Zyrën e Komisionit Europian në Belfast për historinë dhe zhvillimin e modelit Nansen për arsim interkulturor dhe impaktet e tij në sistemin arsimor të Maqedonisë. Në këtë prezantim morrën pjesë përfaqësuesit e sektorit për edukim, stafi i KAIIV, Fondacioni i Arsimit të Integruar dhe mësimdhënësit.

Delegacioni i udhëhequr nga QDN Shkup me shumë kënaqësi morri pjesë në kremtimin e ngjarjes “Tregimet e mëdha të vogla” si dhe në promovimin e librit “Aty nuk kishte banka” organizuar nga Këshilli i arsimit të intëgruar të Irlandës Veriore dhe e drejatuar nga drejtori ekzekutiv i KAIIV Roisin Marshall në Kolegjin Lagan.

QDN Shkup falenderon përzemërsisht stafin e KAIIV si dhe gjithë miqtë dhe mbështëtësit nga Irlanda Veriore për mbështetjen e vazhdueshme gjatë gjithë këtyre viteve për përpjekjet e përbashkëta për ta përimirësuar arsimin duke promovuar interkulturalizmin, integriminin dhe inkluzionin.

Qendra për dialog Nansen Shkup organizoi konferencë ndërkombëtare

Më 27 tetor 2018, Qendra për dialog Nansen Shkup organizoi Konferencë ndërkombëtare me temën “Roli dhe rëndësia e interkulturalizmit në arsim”. Konferenca përbëhej prej ligjëratave të ekspertëve të shquar ndërkombëtar të cilët janë pjesë e ekipit ndërkombëtar të trajnuesve në suaza të Qendrës së Trajnimit. Pas hapjes zyrtare të konferencës nga Biljana Krsteska Papiq, Paula Mcllwaine nga Këshilli i Irlandës së Veriut për arsim të integruar paraqiti Programin për qasje të paanshme në shkollat ​​e integruara, ndërsa Steinar Bryn nga Qendra Nansen për paqe dhe dialogu, Norvegjia paraqiti perceptimet për arsimin interkulturor. Konferenca ishte pjesë integrale e trajnimit të nivelit bazik për arsimin interkulturor, të organizuar dhe realizuar në suaza të Qendrës së Trajnimit të QDN Shkup.

Duke shfrytëzuar përvojën e gjerë dhe njohuritë e ekspertëve ndërkombëtarë nga Irlanda Veriore dhe Norvegjia, konferenca kishte një rol të rëndësishëm në procesin e sensibilizimit të profileve të ndryshme arsimore për domosdoshmërinë dhe përfitimet e edukimit interkulturor si trend, tendencë dhe domosdoshmëri globale.

Ky eveniment ishte një rast i shkëlqyeshëm për promovimin publik të Doracakut për arsim interkulturor të zhvilluar nga Qendra për dialog Nansen Shkup. Sonaj Bilall, Koordinatorja për edukim, trajnim dhe zhvillim prezantoi qëllimin e doracakut.

Nevoja dhe rëndësia e arsimit interkulturor u theksua edhe nga z. Sasho Stojkovski, drejtor ekzekutiv i QDN Shkup, z. Safet Neziri, këshilltar shtetëror në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës dhe Znj. Irena Spirkovska, nga Misioni i OSBE-së në Kosovë. Gjatë konferencës, QDN Shkup ndau Çertifikatën e mirënjohjes z. Safet Nezirit për kontributit të shquar dhe mbështetjen e vazhdueshme të modelit Nansen për arsim interkulturor.

Në pjesën përfundimtare të konferencës, 100 arsimtarë nga Maqedonia dhe Kosova pranuan certifikata për përfundimin e suksesshëm të programit të trajnimit bazik për arsim interkulturor.

Realizohen modulet praktike për MNAI

Gjatë muajit shtator 2018, pjesëmarrësit e regjistruar në nivelin bazë të trajnimit për arsimim interkulturor në suaza të Qendrës së Trajnimit të QDN Shkup morën pjesë në modulet praktike të programit të trajnimit për arsimim interkulturor. Modulet praktike të modelit Nansen për arsimin interkulturor u organizuan në SHFK “Goce Dellçev” në Gostivar, ndërsa aktivitetet e integruara jashtëmësimore sipas modelit Nasnen u realizuan nga mësimdhënëset Aneta Kaziovska dhe Mirushe Xhaferi. Përmes moduleve praktike dhe vëzhgimit të aktiviteteve të integruara jashtëmësimore, pjesëmarrësit patën mundësinë të mësojnë më shumë rreth metodave praktike të aplikuara në shkollat e modelit Nansen dhe të njihen më shumë me zbatimin praktik të modelit Nansen për arsim interkulturor.

Punëtori për realizuesit e MNAI dhe aktiviteteve projektuese

Gjatë periudhës mars-maj 2018 realizuesit e aktiviteteve jashtëmësimore dhe aktiviteteve projektuese të MNAI, në suaza të Qendrës për Trajnim të QDN Shkup, ndoqën punëtoritë e realizuara nga ana e prof. d-r Hana Saliu, nga Fakulteti Filozofik pranë Universitetit të Tetovës. Punëtoritë përfshinë aktivitete dhe diskutime të ndryshme mbi temat: “Empatia si parakusht për komunikim të shëndoshë” dhe “Nevoja për zhvillimin e të menduarit kritik në shoqëritë multikulturore”.