Në 7 maj, 2013, prindërit e nxënësve nga shkolla e parë e integruar në Preljubishtë, komuna e Jegunovcit, oragnizuan darkë të përbashkët me rastin e Pashkëve të përgaditur nga prindërit, mesueset me përkrahje të QDN Shkup. Darka ishte një rast i mirë për festim të përbashkët dhe shoqërim. Shënimi i përbashkët i festave tradicionale është i praparaë në Programet vjetore për bashkëpunim me prindër si dhe në Programet vjetore për aktivitete të integrurara jashtëmësimore me qëllim të përafrimit të prindërve, nxënësve dhe arsimtarëve dhe ngritjes së vetëdijes për respektimin e kulturave dhe traditave të ndryshme.