Më 7 dhe 14 shkurt 2018 mësimdhënëset Radica Acevska dhe Mirsada Idrizi organizuan aktivitetin e integruar në frymën e festimit të ditëlindjes. Qëllimet dhe detyrat e aktivitetit ishin: krijimi i atmosferës pozitive në grup, si dhe forcimi i ndërveprimit midis fëmijëve; theksimi i rëndësisë së ditëlindjeve në jetën e çdo fëmije; përdorimi i frazave kulturore dhe shoqërore në gjuhën maqedonase dhe shqipe gjatë përgëzimit të ditëlindjeve; përsëritja e këngëve për ditëlindje në gjuhën maqedonase dhe shqipe; pasurimi i fjalorit aktiv të fëmijëve me fjalë të reja në të dy gjuhët: ditëlindje, festim, tortë, dhuratë, dëshirë për ditëlindje etj.