Gjatë muajit mars 2019, mësimdhënëset Svetlana Koçovska dhe Afërdita Amedovska, së bashku me nxënësit e klasës së tretë realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore “Ditët e ekologjisë” nga Eko Sekcioni i Programit vjetor për aktivitete jashtëmësimore interkulturore.

Përmes lojërave hyrëse nxënësit u njoftuan me temat ditore “Shiu” dhe “Dita e Ekologjisë”.  Ata punuan në grupe, ku secili nxënës kishte detyrë individuale për të krijuar ombrella me materiale të ndryshme si dhe eko kartela me rastin e Ditës së ekologjisë.

Këto aktivitete kanë për qëllim: zgjerimin e njohurive të fituara të nxënësve lidhur me ndryshimet e natyrës gjatë periudhës së pranverës, zbulimin dhe interpretimin e lidhshmërisë së ndërsjellë të dukurive të natyrës në pranverë, kultivimin e klimës pozitive socio – emocionale në grup, nxitjen e kreativitetit, fantazisë krijuese dhe durimit gjatë krijimit të punimeve me materiale të ndryshme.