12 dhjetor 2017- Një mënyrë e shkëlqyer për të mundësuar klimë pozitive socio-emocionale në klasë është të organizojë kremtime të përbashkëta me nxënësit. Kuptohet, kremtimet më të preferuara janë ditëlindjet e nxënësve të cilat shënohen si pjesë e aktiviteteve të integruara interkulturore sipas modelit Nansen për arsimim interkulturor.