Më 22 prill 2019, mësimdhënësit Darko Taleski dhe Natasha Zabrçanec me nxënësit e klasës së gjashtë realizuan aktivitetin “E drejta e emrit” në kuadër të temës “Të drejtat e fëmijëve” nga sekcioni i Artit i Programit vjetor për aktivitete jashtëmësimore interkulturore.

Aktiviteti filloi me lojëra hyrëse. Në pjesën kryesore të aktivitetit, secili fëmijë bëri emrin e tij me kolazh ku secila letër ishte me ngjyrë të ndryshme dhe pastaj të gjitha shkronjat i ngjitën në pllakat të përbashkët. Emrat dalloheshin nga forma dhe madhësia e shkronjave ndërsa pllakati ishte shumëngjyrësh.

Qëllimet e aktivitetit janë bashkëpunimi i ndërsjellë konstruktiv, ndihma gjatë realizimit të aktiviteteve të përbashkëta, inkurajimi i marrëdhënieve bashkëpunuese në grup me një strukturë etnike heterogjene, si dhe inkurajimi i kreativitetit dhe origjinalitetit të nxënësve përmes shprehjes artistike dhe krijimit.