Мë 8 prill 2019, mësimdhënëset Maja Miteva Petroska dhe Zaharica Ilieska, me nxënësit e klasës së dytë dhe të tretë realizuan aktivitete në kuadër të temës “Festat” nga Sekcioni Njihu me Maqedoninë i Programit vjetor për aktivitete jashtëmësimore interkulturore.

Aktiviteti ishte i shoqëruar nga lojëra të ndryshme përmes të cilave nxënësit mësuan më shumë për festat, për dallimin mes festave fetare dhe atyre shtetërore. Ata gjithashtu, të ndarë në dy grupe nga brumi formuan pogaçe për festa dhe e dekoruan me bonbona çokollatë, rrush, gërsheta, etj.

Qëllimi i këtij aktiviteti është: njoftimi i nxënësve me karakteristikat e festave, respektimi i diversitetit kulturor në R. e Maqedonisë, nxitja e marrëdhënieve të bashkëpunimit në mes të nxënësve të etnive të ndryshme, inkurajimi dhe mbështetja e klimës pozitive socio-emocionale në grup dhe nxitja e ndërveprimeve të forta në mesin e nxënësve.