25 shkurt, 2018 foto galeria nga festimi i ditëlindjes gjatë aktiviteteve interkulturore jashtëmësimore.