Më 3 mars 2015, aktivitetet e integruara jashtëmësimore në suaza të modelit Nansen për arsimim të integruar filluan të implementohen në SHF “Nikolla Karev” në f. Sazhdevë, Krushevë. Mësimdhënësit të inkuadruar në projektin e modelit Nansen për arsimim të integruar znj. Teodora Gjorgjieska dhe z. Isnisa Salioski zbatuan aktivitetin hyrës jashtëmësimor me nxënësit e përfshirë në projekt brenda shkollës përkatëse.