(01.09, 2008) Më 1 Shtator në SHFDGJI në fshatin Prelubishtë filloi ora e parë shkollore që do të thotë edhe fillim zyrtarë me implementimin e programit të integruar dygjuhësor në një shkollë fillore në Republikën e Maqedonisë.