Më 14 dhe 15.02.2022 u mbajt punëtoria e parë cikli i ri i trajnimeve nga Moduli B për dy grupe mësimdhënësish. Prof. Dr. Elena Açkovska Leshkovska realizoi ligjëratë me temë „Krijimi dhe kultivimi i një klime të sigurt shkollore“. Trajnimet e Modulit B mund të ndiqen nga të gjithë mësuesit dhe bashkëpunëtorët profesional që kanë kaluar më parë ciklin e trajnimit të Modulit A.