Më 5 shkurt 2014, shkollat të cilat e implementojnë modelin Nansen për arsimim ë integruar filluan me gjysmë vjetorin e dytë të aktiviteteve të rregullta jashtëmësimore sipas programeve vjetore të hartuara nga QDN Shkup. Përgatitjet për aktivitete përfshinin dhe përpunimin dhe shpalljen e punimeve të reja të cilat i paralajmërojnë aktivitete e planifikuara në nivel mujor.