Më 28 shkurt 2014 grupi i tretë dhe i katërt i pjesëmarrësve përfunduan modulet praktike nga niveli bazik i trajnimeve për arsimim të integruar. Mësimdhënësit morën pjesë në aktivitetet e integruara jashtëmësimore të organizuara në shkollat e para të integruara fillore dhe të mesme në Prelubishtë, komuna e Jegunovcit. Mësimdhënësit gjithashtu me vëmendje studiuan klasat dhe korridoret shkollore dhe shikuan punimet e ndryshme të përgatitura nga nxënësit dhe arsimtaret e tyre. Në fazën e ardhshme të trajnimit, mësimdhënësit do të planifikojnë, organizojnë dhe realizojnë një aktivitet të integruar jashtëmësimor sipas modelit Nansen për arsimim të integruar në njërën nga shkollat të cilat e aplikojnë modelin.

Më 28 shkurt 2014 grupi i tretë dhe i katërt i pjesëmarrësve përfunduan modulet praktike nga niveli bazik i trajnimeve për arsimim të integruar. Mësimdhënësit morën pjesë në aktivitetet e integruara jashtëmësimore të organizuara në shkollat e para të integruara fillore dhe të mesme në Prelubishtë, komuna e Jegunovcit. Mësimdhënësit gjithashtu me vëmendje studiuan klasat dhe korridoret shkollore dhe shikuan punimet e ndryshme të përgatitura nga nxënësit dhe arsimtaret e tyre. Në fazën e ardhshme të trajnimit, mësimdhënësit do të planifikojnë, organizojnë dhe realizojnë një aktivitet të integruar jashtëmësimor sipas modelit Nansen për arsimim të integruar në njërën nga shkollat të cilat e aplikojnë modelin.