Më 22 tetor 2014, gupi i pestë i pjesëmarrësve filli me nivelin e avancuar të trajnimit për arsimim të integruar. Grupi i 5- të me sukses e mbaroi nivelin bazik të trajnimit dhe vazhdoi ti zhvillojë aftësitë dhe kompetencat e saj në fushën e arsimit të integruar në kuadër të qendrës për trajnim të QDN Shkup.