Më 22 mars 2019, mësimdhënësit Deniz Rexhepov dhe Zujca Stojanova bashkë me nxënësit e klasës së parë realizuan aktivitetin „Kopshti me lule“ në kuadër të Eko sekcionit, nga Programi vjetor për aktivitete jashtëmësimore interkulturore.

Aktiviteti u zhvillu në atmosferë pune dinamike. Nxënësit në mënyrë të pavarur krijuan lule nga kapakë plastike, vizatuan flutura dhe zogj. Punimet e tyre u ekspozuan në panotë e klasës, duke formuar një kopsht lulesh.

Qëllimi i aktivitetit është: nxitja e nxënësve për ndjekje të pavarur të ndryshimeve në natyrë, zgjerim i përvojës së fëmijëve për paraqitjet në natyrë si dhe perceptimi i lidhshmërisë midis tyre, sensibilizimi i nxënësve për mënyrat e shumta për të shfrytëzuar materialet nga mbeturinat në shtëpi, si dhe nxitja e origjinalitetit dhe kreativitetit tek fëmijët gjatë krijimit të produkteve të reja me materiale të plastikës.