Më 3 dhe 10 maj 2018 mësimdhënëset Elizabeta Jovanovska dhe Reihan Rushiti zbatuan aktivitetet jashtëmësimore të planifikuara në suaza të temës mujore “Fotografia ime” si pjesë e sekcionit të artit. Qëllimet e aktivitetit ishin:

  • nxitja e bashkëpunimit të suksesshëm reciprok;
  • kultivimi i klimës pozitive socio-emocionale në grup;
  • inkurajimi i nxënësve për komunikim joverbal në një mjedis dygjuhësor;
  • Përmirësimi i vetëbesimit të nxënësve;
  • promovimi i orgjinalitetit të fëmijëve, krijimtarisë;
  • zhvillimi i një qëndrimi të përgjegjshëm dhe aktiv ndaj detyrave të grupit, etj;