Në periudhën 15-27 nëntor, 2017 pjeaëmarrësit e grupeve 14, 15, 16, 17 dhe 18 të inkuadruar në nivelit të avancuar të trajnimeve për arsimim të integruar рranë Qendrës për Trajnim të QDN Shkup ndoqën ligjëratën e realizuar nga prof. d-r Elena Açkoska-Leshkoska, nga Instituti për Psikologji pranë Universitetit Shën Kirili dhe Metodi, Shkup. Ligjërata ishte e shoqëruar me aktivitete dhe diskutime të ndryshme mbi temën: “ Mjedis i sigurtë socio-emocional në shkollë”.