Në bazë të thirrjes së hapur të shpallur më 14.11.2016 për zgjedhjen e 10 model shkollave (7 fillore dhe 3 të mesme) në të cilat do të zbatohet Koncepti për arsim interkulturor, Komisioni për zgjedhjen e model shkollave i përbërë prej anëtarëve të QDN Shkup dhe MASH e shpall listën e shkollave të selektuara:

  • SHFK “Vëllazërimi”, Karposh, Shkup
  • SHFK “Toli Zordumis, Kumanovë
  • SHFK “Goce Dellçev”, Gostivar
  • SHFK “Vëllazërim- Bashkim”, Dibër
  • SHFK “Liria”, Tetovë
  • SHFK “Goce Dellçev”, Manastir
  • SHMQSH “Vëllezërit Milladinovci”, Shkup

Shkollat të cilat kanë aplikuar, ndërsa nuk janë në listën e shkollave të përzgjedhura, do të kontaktohen plotësisht dhe do të informohen për vendimin përfundimtar të komisionit.