Në datën 25.10.2010, u mbajtën mbledhjet e para prindore në Shkollën e mesme të integruar dygjuhësore në të cilatë prindërit morën më shumë informata për Kodin e sjelljes në objektin shkollor, orarin e lëndëve, realizimin e mësimit të rregullt dhe të aktiviteteve jashtëmësimore, mirëbajtja e inventarit etj.

Njëkohësisht prindërit ishin të njfotuar edhe me notat e para dhe mendimet fillestare të profesorëve për aritjen e nxënësve, ndërsa nga ana e tyre u shpreh nevoja për organizim të mësimit shtues në disa lëndë.

Prindërit dhanë përkrahje të madhe për koncpetin e mësimit dhe aritën në një përfundim të përbashkët: që është e nevojshme kontroll më e madhe nga ana e tyre në përcjelljen e suksesit shkollor të nxënësve.