Më 24 tetor 2017, mësimdhënëset Maja Miteva-Petroska dhe Zaharica Rujanoska organizuan aktivitetin në suaza të projektit Nansen sipas programit Arsimi për paqe dhe tolerancë. Tema ditore ishte “Cilat janë të drejtat e mia”. Përmes aktiviteteve zbavitëse dhe bashkëpunimit të ndërsjelltë, nxënësit mësuan më tepër rrth të drejtave të tyre.