Në 7 shkurt, 2018 ekipi përbërë nga drejtoresha e shkollës Emilija Angelova dhe profesorët Ornela Xhaferi dhe Ljupka Gajdoska realizuan aktivitetin interkulturor në temën “Të drejtat e njeriut”. Qëllimet e aktivitetit ishin:
– Të inkurajojë kuriozitetin e nxënësve për të mësuar rreth të drejtave dhe detyrimeve të tyre njerëzore;
– Mbështetja e nxënësve për vetëorganizim në kryerjen e detyrave në grup;
– Inkurajimi i të menduarit logjik dhe fleksibil të nxënësve.