Më 26 shkurt 2018 tandemi Nehat Rexhepi dhe Irena Stevanoska realizuan aktivitetin e integruar jashtëmësimor me studentët. Qëllimet e aktivitetit ishin: promovimi i komunikimit verbal efektiv, dëgjimi efektiv, të menduarit kreativ, mësimi bashkëpunues dhe gatishmëria për punë në grup. Produktet përfundimtare të aktivitetit ishin dizajnë unike për ftesa të dasmave dhe llogo.