Më 3 dhe 10 nëntor 2017 mësimdhënëset Suzana Spahiu dhe Maja Trajkoska realizuan aktivitetet nga seksioni i Artit me nxënësit e klasave të para. Qëllimet e aktivitetit ishin:
-zhvillimi i imagjinatës vizuale, si dhe aftësive krijuese;
-aftësimi i nxënësve për shtyp të pavarur me ndihmën e materialeve natyrale;
-inkurajimi i ndërveprimit midis nxënësve si dhe klimës pozitive socio-emocionale.