Мë 16 maj 2019, mësimdhënëset Zaharica Ilieska dhe Maja Miteva Petroska, me nxënësit e klasës së dytë dhe të tretë realizuan aktivitete në kuadër të temës “Nga tryeza e gjyshes time” nga Sekcioni Njihu me Maqedoninë i Programit vjetor për aktivitete jashtëmësimore interkulturore.

Aktiviteti filloi me lojëra hyrëse dhe pastaj nxënësit punuan të grupe. Ata krijuan ndërtim imagjinar duke përdorur spageta dhe plastelinë si dhe shtruan tavolinë me ushqime tradicionale maqedonase dhe vllahe.

Qëllimi i këtij aktiviteti është: njoftimi i nxënësve me ushqimin tradicional, respektimi i diversitetit kulturor në R. e Maqedonisë, nxitja e marrëdhënieve të bashkëpunimit në mes të nxënësve të etnive të ndryshme, inkurajimi dhe mbështetja e klimës pozitive socio-emocionale në grup dhe nxitja e ndërveprimeve të forta në mesin e nxënësve.