Gjatë muajve prill dhe maj 2014, pjesëmarrësit e grupeve 3 dhe 4 në nivelin bazik të trajnimeve për arsimim të integruar do të realizojnë aktivitete të integruara jashtëmësimore sipas modelit Nansen për arsimim të integruar. Mësimdhënësit do të kenë rastin që në mënyrë praktike të aplikojnë njohuritë teorike nga niveli bazik i trajnimeve përmes procesit të planifikimit, organizimit dhe realizimit të një aktiviteti të integruar jashtëmësimor nën mentorimin e ekipit për edukim, trajnim dhe zhvillim pranë QDN Shkup.

Gjatë muajve prill dhe maj 2014, pjesëmarrësit e grupeve 3 dhe 4 në nivelin bazik të trajnimeve për arsimim të integruar do të realizojnë aktivitete të integruara jashtëmësimore sipas modelit Nansen për arsimim të integruar. Mësimdhënësit do të kenë rastin që në mënyrë praktike të aplikojnë njohuritë teorike nga niveli bazik i trajnimeve përmes procesit të planifikimit, organizimit dhe realizimit të një aktiviteti të integruar jashtëmësimor nën mentorimin e ekipit për edukim, trajnim dhe zhvillim pranë QDN Shkup.