Më 12 dhjetor 2017, tandemi i profesorëve Kjaudija Guxhevska dhe Visaj Sopaj realizoi aktivitetete hyrëse jashtëmësimore sipas modelit Nansen për arsimim ndërkulturor me nxënësit e vitit të parë të përfshirë në projekt. Qëllimi i aktivitetit ishte njohja e ndërsjellë e nxënësve dhe të krijimi i një ambienti pozitiv brenda klasës. Kjo u arrit përmes aktiviteteve të ndryshme zbavitëse dhe lojërave të realizuara nga mësimdhënësit duke përdorur bashkëpunimin në tandem dhe qasjen dygjuhësore. Nxënësit në mënyrë aktive morën pjesë në të gjitha aktivitetet e planifikuara dhe kishin rastin të njihen me moshatarët nga klasat tjera.