Më 24 nëntor 2017, tandemi i profesorëve Natasha Mladenovska and Faruk Jashari realizoi aktivitetet e para hyrëse jashtëmësimore sipas modelit Nansen për arsimim ndërkulturor me nxënësit e vitit të tretë të përfshirë në projekt. Qëllimi i aktivitetit ishte njohja e ndërsjellë e nxënësve dhe të krijimi i një ambienti pozitiv brenda klasës. Kjo u arrit përmes aktiviteteve të ndryshme zbavitëse dhe lojërave të realizuara nga mësimdhënësit duke përdorur bashkëpunimin në tandem dhe qasjen dygjuhësore. Nxënësit në mënyrë aktive morën pjesë në të gjitha aktivitetet e planifikuara dhe kishin rastin të njihen me moshatarët nga klasat tjera.