Më 8 qershor, 2012 në hapsirat e SHF Fridtjof Nansen- f. Preljubishtë- komuna e Jegunovcit u realizua se nxënësve me rastin e përfundimit të vitit shkollor. Shfaqja e titulluar “Udhëtim rreth botës” u përgadit nga ana e nxënësve të klasës së tretë dhe të katërt dhe arsimtareve përgjegjëse për realizimin e aktiviteteve të integruara jashtëmësimore në suaza të projektit Nansen modeli për arsimim të integruar. Në envenimentin ishin prezent një numër i madh i mysafirëve si dhe përfaqësues të QDN Shkup, drejtoria e shkollës si dhe një numër i madh i arsimtarëve, prindërve dhe nxënësve. Shfaqja u karakterizua me një kostumografi të shumëllojshme si dhe një performancë të shkëlqyer nga ana e nxënësve.