Më 23 maj, 2013, nxënësit dhe arsimtarët e kyqur në projektin Modeli Nansen për arsimim të integruar nga shkolla fillore Strasho Pinxhur- komuna Karbinci, ishin në ekskurzion njeditor në Shkup. Gjatë ekskursionit, nxënësit e vizituan kopshtin Zoologjik dhe Qendrën Kulturore Turke Junus Emre në Shkup. Eskkurzioni u organizua dhe financua nga QDN Shkup.