Më 6 nëntor, 2013 nxënësit e vitit të tretë dhe të katërt pranë shkollës së mesme profesionale “Mosha Pijade” në Preljubishtë, komuna e Jegunovcit morën pjesë në kros garën e vrapimit të organizuar nga QDN Shkup në bashkëpunim me stafin shkollor. Ky enveniment është pjesë e programit vjetor për aktivitete të integruara jashtëmësimore në suaza të sekcionin klubi sportiv Nansen. Fituesit e garës janë:

Vendi i parë- Kamber Ajdini,
Vendi i dytë- Orhan Asani, dhe
Vendi i tretë- Vlatko Ilovski.

Të gjithë nxënësit ishin të kyqur në mënyrë aktive në envenimentin në frymën e vërtëtë sportive.