Më 17 shkurt 2014 pjesëmarrësit e grupit të tretë dhe të katërt me sukses përfunduan pjesën teorike të nga niveli bazik i trajnimeve për arsimim të integruar. Pjesa teorike ishte e përbërë nga pesë fusha tematike të cilat u përpunuan mes pesë punëtorive të organizuara dhe realizuara nga ekipi për edukim, trajnim dhe zhvillim pranë QDN Shkup si dhe përmes ligjëratave nga ekspertët lokal dhe ndërkombëtar. Pjesëmarrësit do të vazhdojnë me nivelin bazik të trajnimeve respektivisht me pjesën praktike e cila do të realizohet në suaza të shkollave të cilat me sukses implementojnë modelin Nansen për arsimim të integruar. 

Më 17 shkurt 2014 pjesëmarrësit e grupit të tretë dhe të katërt me sukses përfunduan pjesën teorike të nga niveli bazik i trajnimeve për arsimim të integruar. Pjesa teorike ishte e përbërë nga pesë fusha tematike të cilat u përpunuan mes pesë punëtorive të organizuara dhe realizuara nga ekipi për edukim, trajnim dhe zhvillim pranë QDN Shkup si dhe përmes ligjëratave nga ekspertët lokal dhe ndërkombëtar. Pjesëmarrësit do të vazhdojnë me nivelin bazik të trajnimeve respektivisht me pjesën praktike e cila do të realizohet në suaza të shkollave të cilat me sukses implementojnë modelin Nansen për arsimim të integruar.