Më 31 janar 2018, mësimdhënëset Zaharica Rujanoska dhe Todorka Nane përgatitën dhe zbatuan aktivitetin interkulturor me nxënësit e përfshirë në aktivitetet e projektit Nansen. Aktiviteti u realizua si pjesë e temës mujore “Serbia dhe Bullgaria” në kuadër të programit “Arsimi për paq dhe tolerancë”.

Qëllimet e aktivitetit ishin:

  • Njohtimi i nxënësve me burimet natyrore të vendeve fqinje (Serbisë dhe Bullgarisë) dhe qendrat e tyre rekreative dimërore;
  • Pasurimi i fjalorit aktiv me terma të reja që lidhen me aktivitetin;
  • Inkurajimi dhe mbështetja e klimës pozitive socio-emocionale në grup;
  • Nxitja e ndërveprimit midis nxënësve.