Pjesa e tretë e trajnimeve nga Moduli A u realizuan me sukses me pjesëmarrësit e pesë grupeve. Këto trajnime iu kushtuan temës “Stereotipet dhe paragjykimet në mjediset shkollore” dhe u realizuan nga ana e ekipit të trajnimit të Qendrës për Dialog Nansen.